2007/Feb/17

3.ฝึกพูดในสโมสรฝึกพูด

การเข้ารับการฝึกพูดในสโมสรฝึกพูดหลายๆสโมสรในประเทศไทยนั้น ส่วนมากการฝึกพูดจะเป็นไปตามหลักสูตร และ แนวทาง ของสโมสรฝึกพูดสากล หรือ Toastmasters International ที่มีสำนักงานกลางอยู่ที่เมือง Santa Ana, California, U.S.A. มี Website คือ www.toastmasters.org มีสาขาของสโมสรฝึกพูดอยู่ทั่วโลก สโมสรฝึกพูดไม่ว่าจะเป็นชุมนุมฝึกพูดตามสถาบันการศึกษาทั่วประเทศต่างก็ได้ใช้หลักสูตรแนวทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์หลักในการรับเข้าการฝึกพูดในสโมสรฝึกพูดก็คือการฝึกหัดให้พูด เป็น การฝึกพูดตามหลักสูตร หรือ แนวทางของการฝึกที่มาตรฐาน ก็คือการพัฒนาการพูด พัฒนาความกล้าพูดในที่ชุมชน และ ที่สำคัญที่สุดก็คือรับรับฟังการวิจารณ์จากผู้อื่น เพื่อให้การพัฒนาการพูดสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ความหมายของแต่ละบทพูดของหลักสูตรการฝึกพูดมาพอสังเขปดังนี้

บทที่ 1 การแนะนำตัวเอง บทนี้มีจุดมุ่งหมายในอันที่จะให้ผู้พูดกล่าวแนะนำตนเองว่าเป็นใครมาจากไหน เกิดที่ไหน โตที่ไหน ประทับใจอะไร มีอุดมคติเป็นเช่นไร บทนี้เองที่นำพาให้ผู้ฝึกเปิดเผยตัวเองต่อผู้อื่นที่นั่งฟังอยู่ และเป็นก้าวแรกในการพัฒนาตนเอง

บทที่2 การพูดจากใจจริง บทนี้มีจุดมุ่งหมายในอันที่จะให้ผู้พูด ให้กล่าวในเรื่องใดก็ได้ที่ท่านมีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนั้นๆจากใจจริงของผู้พูดให้ผู้ฟังคล้อยตาม จะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่สามารถสะท้อนปัญหาที่ควรจะได้รับความยุติธรรมหรือได้รับการแก้ไข

บทที่ 3 การสร้างโครงเรื่อง บทนี้มีจุดมุ่งหมายในอันที่จะให้ผู้พูดรู้จักวิธีผูกเค้าโครงเรื่อง โดยมี 3 ท่อนๆแรกจะเป็นการกล่าวขึ้นต้น ท่อนสองจะเป็นเนื้อเรื่อง ท่อนท้ายก็จะเป็นบทสรุป

บทที่ 4 การใช้มือประกอบการพูด บทนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะฝึกให้ผู้พูดฝึกการใช้มือประกอบการพูดให้เหมาะสม และสัมพันธ์การบทพูด

บทที่ 5 การใช้น้ำเสียงระดับต่างๆ บทนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มทักษะการใช้เสียงดังค่อยประกอบการพูด เพื่อให้ผู้ฟังสามารถคล้อยตามได้

บทที่ 6 การพูดที่ได้จัดลำดับหัวข้อ บทนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ฝึกจัดเรียงความสำคัญของการพูดอย่างมีลำดับขั้นตอน เป็นการรวมเอาการพูดตั้งแต่บท 1 จนถึงบท 5 มารวมกัน

บทที่ 7 การอ่านคำปราศรัย บทนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้พูดสามารถอ่านรายงาน หรือ กล่าวปราศรัย ได้สมบูรณ์ และมีท่วงท่าในการกล่าวปราศรัย หรืออ่านรายงานสะกดผู้ฟัง

บทที่ 8 การสร้างภาพพจน์ด้วยคำพูด บทนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้พูดสามารถพูดให้ผู้ฟังเกิดภาพพจน์ จินตนาการคล้อยตาม หรือเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้

บทที่ 9 การใช้ศัพท์สำนวน บทพูดบทนี้มีจุดมุ่งหมายในอันที่จะให้ผู้ดสามารถใช้ศัพท์ ที่แปลกไปจากภาษาพูดพื้นๆทั่วไปได้มากขึ้น

บทที่ 10 การพูดในโอกาสพิเศษ บทนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้พูดขึ้นพูดในโอกาสพิเศษ เช่นกล่าวแสดงความยินดี, อวยพร, ยกย่อง, งานเปิดป้าย, งานมงคลสมรส, รับงานใหม่ หรือ ส่งมอบงาน

บทที่ 11 การสร้างโครงเรื่องอย่างละเอียดพิศดารบทนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้พูดให้มีความละเอียดลึกซึ้ง เป็นขั้นสูงกว่าการเอา บทที่ 3 และ บทที่ 6 รวมกันให้ผู้ฟังเข้าใจ, พอใจ, คล้อยตาม

บทที่ 12 ก้าวต่อไปของการฝึกพูด บทนี้ก็จะเป็นบทสรุปที่จะทำให้ผู้พูดมีความสามารถในอันที่จะนำเอาความรู้ในทุกบทความรวมกันเป็นหนึ่ง

หลังจากที่ได้เข้ารับการฝึกในสโมสรฝึกพูดจบลงแล้ว ท่านก็จะเป็นผู้หนึ่งที่พูดเป็น, ลดความประหม่า, ลดความอาย เพิ่มความกล้า, กล้าสู้สายตาผู้ฟัง, รู้จักการเรียงลำดับขั้นตอน, มีลักษณะการเป็นผู้นำเกิดขึ้น, สามารถควบคุมและพูดได้ตามสิ่งที่นึกคิดได้ในทุกโอกาส, สามารถรับฟังความเห็นของผู้อื่นโดยไม่ตอบโต้ ต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติของพิธีกรที่ดีในอนาคต

ข้อเสนอแนะ พิธีกร ที่ดีและอยู่ได้นานในเวทีของการเป็น พิธีกร นั้น หากขาดซึ่งการฝึกฝนแล้ว ยากนักที่จะดำรงคงความเก่งของตนเองได้นาน ดังนั้นหากท่านจะเป็น พิธีกร ที่ดีได้ก็ด้วยการฝึกฝน ซักซ้อม บ่อยๆยิ่งมากยิ่งดี ฝึกอ่าน อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ ฝึกฟังจากวิทยุ และ โทรทัศน์ ฝึกพูดบ่อยๆให้เพื่อนให้ญาติให้ครอบครัวฟังบ่อยๆ พูดบ่อยๆ แล้วฟังคำวิจารณ์ของเขาเหล่านั้นว่าอยู่ในระดับใด พูดจนหมดคนฟังแล้วก็ไปพูดต่อหน้ากระจกเงา พูดบ่อยๆ ฝึกบ่อยๆ หรือ บันทึกเสียงแล้วถอยเทปกลับมาฟังตนเองวิจารณ์ตนเองว่าพูดเข้าตากรรมการหรือไม่ การฝึกต่างๆเหล่านี้ ช่วยท่านได้ ช่วยท่านเป็น พิธีกร ชั้นเลิศได้ เชื่อว่า ท่านทำได้

บรรณานุกรม:

หนังสือ คำแนะแนวการฝึกพูดขั้นมูลฐาน ของ สโมสรฝึกพูดเชียงใหม่

Comment

Comment:

Tweet


#31 by (125.27.133.79) At 2010-10-14 14:06,
#30 by (125.27.133.79) At 2010-10-14 14:06,
#29 by โก้ (125.27.133.79) At 2010-10-14 14:06,
open-mounthed smile
#28 by (1.46.94.44) At 2010-08-25 13:19,
ขอบคุณมากค่ะได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะbig smile
#27 by (61.7.133.182) At 2010-08-23 21:19,
เนื้อหาดีมาก
#26 by (124.157.218.154) At 2010-08-23 09:26,
อยากให้แนะแนวให้ลึกกว่านี้อ่าค่ะ
#25 by (202.143.129.87) At 2010-08-20 15:36,
ดีจังเลยอ่ะ
#24 by ดารา (202.143.129.87) At 2010-08-20 15:35,
บอดอบูดูมาแกลองกอง

ควายแต่งเว็บได้

big smile
#23 by หมา (118.173.168.66) At 2010-08-09 13:26,
ห่วยแตก
ปริ้นให้คัยว่ะ
เล็กเท่าหีมด
#22 by 1234 (118.173.168.66) At 2010-08-09 13:14,
#21 by (117.121.208.2) At 2010-07-10 21:33,
้เ่้ั
#20 by รตีต (125.24.74.101) At 2010-07-08 12:11,
kuyopen-mounthed smile
#19 by (58.9.160.116) At 2010-05-21 11:46,
555
#18 by (58.9.160.116) At 2010-05-21 11:46,
เป้นประโยชน์ และเกร็ดความรู้ค่ะ
#17 by (125.26.152.152) At 2010-03-16 08:41,
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ช่วงนี้ต้องเป็นพิธีกรบ่อยๆsad smile
#16 by kok (125.27.75.64) At 2009-11-13 10:40,
big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry
#15 by (114.128.81.69) At 2009-11-08 16:02,
ขอบคุณสำหรับข้อมุลที่มีค่าค่ะ

คงได้นำไปปรับใช้

เพราะได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรงานประกวดนางนพมาศ มั่นใจมากขึ้นค่ะ
#14 by (125.25.235.42) At 2009-10-25 17:11,
ดีคับขอบคุณที่ให้ข้อมูล
ก็ดีคับดีดีดีดีดีดีๆ
#13 by คนบ้าพูด (125.26.196.254) At 2009-09-10 08:18,
ดีค๊า...ได้รู้มากขึ้นกว่าเดิม
#12 by gued (117.47.143.143) At 2009-08-20 16:52,
เนื้อหาโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ ok คับ
#11 by (202.176.159.167) At 2009-07-26 22:55,
ขอบคุณมากครับ
#10 by โก้ (58.136.4.40) At 2009-07-24 15:16,
angry smile
#9 by (125.26.225.113) At 2009-07-22 16:20,
ขอบคุณนะคับสำหรับข้อแนะนำที่ดีสำหรับพิธีกรมือใหม่ขอบคุณมากๆเลยเพราะข้อแนะนำนี้มีประโยชน์มากโดยพิธีกรมือใหม่แบบนี้ thag kiy
#8 by (202.149.25.235) At 2009-07-05 13:33,
ขอบคุณมากนะคะ#7 by (125.26.146.11) At 2009-06-21 02:26,
ขอบคุณครับสำหรับข้อคิดเนื้อหาที่ดีๆเป็นประโยชน์เพื่อจะได้นำไปใช้ไปประยุคใช้ในงานต่างๆหรือโอกาศต่างๆได้ดี ขอบคุณครับ
#6 by ผู้ใหญ่ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน (202.149.25.241) At 2009-05-14 21:10,
- ขอบคุณมากๆเลย เป็นประโยชน์มากจ้า

big smile
#5 by HP (118.174.20.149) At 2009-02-20 01:40,
#4 by (117.47.231.8) At 2009-02-18 17:29,
ดีมากเลยค่ะเป็นประโยชน์มากๆๆ
#3 by jam (58.8.102.124) At 2008-11-15 22:04,
ดีจัง
#2 by (202.12.97.115) At 2008-05-29 13:45,
#1 by (125.24.190.149) At 2008-02-23 22:34,

อานุภาพ ไทยอุปถัมภ์
View full profile